PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Vážení klienti,

v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné a zrozumiteľné informácie o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom našej spoločnosti v súlade s aktuálne účinným nariadením GDPR (ďalej len „GDPR“) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM A KDE SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ ?

 • Obchodné meno: NATURTECH, s.r.o.
 • Sídlo: Komenského 569/41, PSČ: 085 01 Bardejov
 • IČO: 50 132 326
 • Kontakt: Email: info@naturtech.sk
 • Zodpovedná osoba: Nie je určená. V prípade akýchkoľvek otázok nás však môžete kontaktovať na emailovej adrese: info@naturtech.sk

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

Osobné údaje spracúvame pre rôzne účely podľa toho akú službu pre Vás poskytujeme

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je definovať čo má byť predmetom plnenia, ako aj určenie jednotlivých zmluvných strán a s tým súvisiace vyhotovenie faktúry dodanie tovaru a prípadná reklamácia tovaru či služby.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je vypracovanie cenovej ponuky, rozpočtu na základe dopytu zákazníka vrátane poskytnutia bližších informácií.
 3. Informovanie o rôznych aktuálnych zmenách a novinkách prevádzkovateľa existujúcim klientom.
 4. Zverejňovanie referencií na propagačné účely.
 5. Archívne účely.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide najmä o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie alebo bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • V prípade marketingovej komunikácie bez predchádzajúceho vzťahu s dotknutou osobou – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo
 • V prípade marketingovej komunikácie s existujúcimi klientami – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je marketingová komunikácia s existujúcimi klientami, podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 • Článok 89 GDPR, §78 ods. 8 Zákona OOÚ (ako zlučiteľný účel) podľa zákona o archívoch a registratúrach.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Vo vzťahu k Vám ako dotknutej osobe spracúvame výlučne len tzv. bežné osobné údaje. Ide najmä o základné identifikačné a kontaktné údaje klienta: titul, meno, priezvisko, adresa klienta, prípadne adresa dodania tovaru, e-mail, telefónne číslo.

KOMU MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ ALEBO SPRÍSTUPNENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Externá firma poskytujúca pre nás účtovné služby v prípade vyhotovenia a spracúvania účtovných dokladov.
 • Poskytovateľ IT servisu /údržby /podpory.
 • Štátne kontrolné orgány za účelom prípadnej kontroly.
 • Externé prepravné alebo špedičné firmy, cez ktoré realizujeme dovoz tovaru zákazníkovi.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre účel č. 1: po dobu 1 roka po skončení a účtovné doklady 10 rokov.

Pre účel č. 2: ak je CP akceptovaná – počas realizácie zákazky a ešte min. počas záručnej doby.

Pre účel č. 3: do odvolania Vášho súhlasu.

Pre účel č. 4: do odvolania Vášho súhlasu.

Pre účel č. 5: v súlade s registratúrnym poriadkom.

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO DO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nie je a ani sa nezamýšľa.

AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA?

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
 • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov, viac informácií nájdete na www.dataprotection.gov.sk
 • Svoje práva môžete uplatniť písomne na e-mailovej adrese info@naturtech.sk. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Vo všetkých prípadoch, kde je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info@naturtech.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

JE POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DOBROVOĽNÉ?

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné.

Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že nebude možné Vám zaslať objednaný tovar a vystaviť Vám daňový doklad, teda poskytnúť Vám naše služby. Iné následky nie sú.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM A / ALEBO INÝM PODSTATNÝM VPLYVOM NA VÁS?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, Z AKÉHO ZDROJA?

Prevádzkovateľ spracúva výlučne len údaje, ktoré mu Vy ako dotknutá osoba poskytnete. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.

ZMENA PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť, kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti všeobecným oznámením na našej webstránke www.naturtech.sk.