Project Description

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd NATURA s technológiou SBR

Technológia čistenia odpadových vôd SBR vychádza z celosvetovo osvedčeného systému známeho pod názvom „Sequencing Batch Reactor“ (SBR). Čistiaci proces prebieha v jednej alebo viacerých nádržiach. Nádrž ČOV sa postupne plní počas dňa. Biologický proces čistenia odpadovej vody (tzv. aktivácia) prebieha vďaka mikroorganizmom prítomným v odpadovej vode. Kyslík potrebný pre život mikroorganizmov vháňa do odpadovej vody dúchadlo. Na dne nádrže čistiarne odpadových vôd sú osadené aeračné elementy (difúzory).

Po skončení biologického procesu čistenia odpadovej vody (tzv. aktivácie) sa vypína aj prevzdušňovanie (tzv. aerácia). V nádrži ČOV prebehne proces sedimentácie kalu. Po ukončení sedimentácie kalu je z nádrže čerpadlom odčerpaná vyčistená voda a ČOV je pripravená na prijatie ďalšej dávky odpadovej vody.

Chod ČOV NATURA riadi automaticky ovládaná elektronická jednotka. Časový režim čistiarenského procesu je meniteľný podľa potreby.

VÝHODY SYSTÉMU

  • kapacitná flexibilita v prípade nepravidelného nátoku
  • odolnosť voči kolísaniu množstva a zloženia odpadových vôd počas dňa
  • garancia výstupných parametrov aj pri nízkom nátoku
  • možnosť navážania odpadových vôd fekálnymi vozidlami
  • automatická prevádzka (vyžaduje sa len kontrolná činnosť)

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

SBR-technológiu montujeme do železobetónových nádrží vyrobených z betónových zmesí odolných voči sulfátom. Technológiu je možné montovať do každej existujúcej nádrže vhodných rozmerov, napr. do žúmp a septikov.

Osadenie nádrží je ľubovoľné: pod úroveň terénu čiastočne alebo úplne zapustené, pod spevnenými plochami (napr. parkoviská), v uzavretých objektoch (napr. v suterénnych priestoroch) a podobne.

ČISTIACI EFEKT

Čistiarne odpadových vôd NATURA s technológiou SBR dosahujú štandardne vysoký efekt čistenia.

Garantovaná kvalita vody ČOV NATURA (priemerné hodnoty) na výstupe je pri základnom vyhotovení nasledovná:

BSK 25 mg/l
CHSKcr  120 mg/l
NL 25 mg/l

Uvedené hodnoty sa dosahujú bez použitia chemikálií. V prípade potreby, napr. pri nedostatočnom recipiente, je možné dosahovať nižšie hodnoty bio-filtrami, resp. terciárnym dočistením.

Čistiarne odpadových vôd NATURA s technológiou MBR

Technológia MBR je určená pre biologické čistenie komunálnych odpadových vôd so zvýšenými požiadavkami na kvalitu vypúšťaných vôd. Dočistenie odpadových vôd na požadované výstupné parametre sa uskutočňuje prostredníctvom ultrafiltračnej jednotky MBR, ktorá je inštalovaná pred čerpadlom, ktoré vyčerpáva vyčistenú vodu do revíznej šachty za ČOV, resp. do recipienta. Po dočistení je možné vodu použiť ako úžitkovú vodu (napr. na splachovanie WC a pod.).

V prvej fáze čistenia sa odpadová voda zbavuje najhrubších nečistôt v komore hrubého predčistenia, kde prebieha jemnobublinná aerácia v kontinuálnom režime. Po predčistení nasleduje vlastná aktivácia v druhej komore, kde takisto prebieha jemnobublinná aerácia v kontinuálnom režime. V tejto fáze čistenia sa odstraňujú zvyškové nečistoty v odpadovej vode. V tretej fáze voda preteká cez ultrafiltračnú jednotku MBR, kde sa zbavuje i bakteriálnych nečistôt (ultrafiltráciu je možné v oblasti úpravy vôd označiť ako dezinfekčnú membránovú operáciu). Utrafiltračné membrány sú porézne a zachytávajú makromolekuly, všetky typy mikroorganizmov (vírusy a baktérie ) a všetky typy častíc. Veľkosť odstránených nečistôt ultrafiltráciou je v rozpätí od 0,1 až do 0,01μm. Vďaka ultrafiltrácii sa účinnosť ČOV NATURA s technológiou MBR mnohonásobne zvyšuje oproti štandardnému prevedeniu SBR, čo platí aj v prípade nepravidelného nátoku.

Technológia MBR je nehlučná a manipulácia s produktami čistiaceho procesu je bez zápachová. Dúchadlá ako zdroje tlakového vzduchu na prevzdušňovanie vody a ultrafiltrácie sú umiestnené v plastovom kryte, ktorý je umiestnený v nádrži ČOV alebo samostatnej plastovej šachte mimo nádrže ČOV, kde sú chránené pred poveternostnými vplyvmi.

ČOV je možné doplniť o kalojem pre uskladnenie a stabilizáciu prebytočného kalu.

Nádrže ČOV sú železobetónové (technológiu je takisto možné montovať aj do samonosných plastových nádrží, pokiaľ nie je v mieste osadenia ČOV spodná voda).

ČISTIACI EFEKT

Čistiarne odpadových vôd NATURA s technológiou MBR dosahujú nadštandardný efekt čistenia.

Garantovaná kvalita vody ČOV NATURA s technológiou MBR na výstupe je nasledovná:

BSK5   7 – 12 mg/l
CHSKcr    35 – 50 mg/l
NL 0 – 5 mg/l
čistiarne odpadových vôd

LEGENDA

1. Vstupný otvor
2. Vstupný otvor
3. Elektrorozvádzač
4. Akumulačná nádrž ČOV
5. Nátokové potrubie
6. Odtokové potrubie

Vybrané projekty

K našim produktom vám zabezpečíme aj všetky potrebné služby od technického návrhu, montáže až po záručný a pozáručný servis či prevádzkovanie.

Pozrieť služby
Späť na všetky produkty

OZVITE SA NÁM

Radi vám poskytneme bližšie informácie ohľadom našich produktov aj služieb.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

info@naturtech.sk

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

+info@naturtech.sk